Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden M2EB
1. Definities
In deze leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
• M2EB, vertegenwoordigd door B van Beest;
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie M2EB een overeenkomst aangaat;
• Begeleidingsafspraken: de afspraken tussen M2EB en opdrachtgever over de dienstverlening die ten behoeve van de
opdrachtgever wordt verricht;
• Offerte: aanbieding van een product tegen een vaste prijs;
• Overeenkomst: een door beide partijen ondertekende offerte;
• Onder ‘begeleider’ en ‘trainer’ wordt verstaan, de medewerker van M2EB, die werkzaamheden verricht voor M2EB.
2. Toepasbaarheid
• Deze voorwaarden maken deel uit van alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van M2EB en de opdrachtgever.
• De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van de opdrachtgever wordt door
M2EB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
• De offertes van M2EB zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat
ervoor in dat hij ten behoeve van een offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van een
overeenkomst heeft verstrekt.
• De opdrachtgever ontvangt per e-mail de offerte waarin het aantal begeleidingsuren en het tarief vermeld wordt dat
in rekening zal worden gebracht. De directie van de school stuurt één voor akkoord getekend exemplaar per mail of
per post naar M2EB.
• Het begeleidingstraject kan na accordering van de offerte gestart worden.
4. Uitvoering van de overeenkomst: Projectplan
Projectplan: in dit plan, opgesteld door de directeur/IB-er samen met M2EB, staan de wederzijdse afspraken, die
nagekomen dienen te worden.
• Alle begeleidingsafspraken vinden plaats op de school. De school zorgt voor een geschikte ruimte (speelzaal of
gymzaal)
• De school zorgt voor een vaste begeleider die aan alle trainingen deelneemt.
• M2EB spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen te leveren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst wordt vanuit een professioneel onafhankelijke
opstelling uitgevoerd.
• Wij werken binnen de grenzen van onze deskundigheid.
• Wij handelen professioneel, met respect voor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de gelijkwaardigheid van
de cliënt. Het verstrekken van gegevens aan derden, op naam, geschiedt slechts met (schriftelijke) toestemming van
de cliënt.
5. Verplichtingen
• De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het, conform de afgesproken
planning, uitvoeren van de begeleidingsafspraak, tijdig in bezit van M2EB zijn. Verder moet kunnen worden gerekend
op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de
opdrachtgever.
Individuele trainingen en visuele screenings
• Door M2EB aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er
geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
7. Wijzigingen en aanvullingen
• Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van
M2EB aanpassing van de afspraak nodig maken, dan treedt M2EB direct in overleg met de opdrachtgever.
• Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden, gelden alleen als zij
schriftelijk door M2EB zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die overeenkomst.
8. Prijzen
• Wij werken met vaste tarieven. Alle prijzen van M2EB zijn exclusief B.T.W. en excl. reiskosten. Een eventuele
vrijstelling voor B.T.W. wordt expliciet vermeld in de overeenkomst. De prijzen zijn gebaseerd op de door M2EB
geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
• Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van het aantal extra gewerkte uren conform het bij M2EB
geldende tarief. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, belastingen, materialen, tarieven e.d. verhogingen
ondergaan zich voordoen dan kunnen deze kosten worden doorberekend, ook al geschieden deze als gevolg van
reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.
9. Betaling
• De factuur wordt verstuurd na overeenstemming van de offerte.
• Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening binnen
15 dagen na dagtekening worden voldaan.
• De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens M2EB op te schorten.
• Nadat de betalingstermijn is afgelopen sturen wij u een betalingsherinnering, wanneer uw betaling nog niet door ons
is ontvangen. Mocht deze nog niet betaalt worden volgt een tweede herinnering hiervoor berekenen wij (25 Euro)
administratiekosten.
• Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de
opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te
vorderen bedrag te zijn.
Individuele trainingen en Visuele screenings
• Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een training door M2EB te zijn ontvangen.
• Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is € 15,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd.
• Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
• Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
10. Vertrouwelijkheid
• Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt, vooraf of tijdens de cursus/sessies en
waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door M2EB vertrouwelijk
behandeld.
• NAW gegevens zullen beschermd worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor interne administratie en
worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs of certificering noodzakelijk is.
11. Annulering en wijziging
• Indien het voor een trainer door overmacht onmogelijk is een training/workshop uit te voeren, dan zal er in goed
overleg, gezocht worden naar een alternatieve oplossing.
• Indien een begeleidingsafspraak geen doorgang vindt door toedoen van de opdrachtgever komen de betreffende
begeleidingsuren te vervallen.
• M2EB heeft het recht om wijzigingen in de cursusleiding aan te brengen. De deelnemer kan aan deze wijziging geen
rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren.
Individuele trainingen en Visuele screenings
• Niet-deelnemen aan een training op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als
aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden. Een
geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. De algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op
de relatie tussen M2EB en de vervanger.
• M2EB is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van M2EB kan worden gevergd.
• M2EB behoudt zich het recht voor om deelnemers van verdere deelname aan de trainingen uit te sluiten. Hiervan is
sprake wanneer deelnemers door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training belemmeren of
bemoeilijken. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.
12. Vervanging bij ziekte en dergelijke
• Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken medewerker van M2EB als gevolg van ziekte of andere
omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan zorgt M2EB voor
terugbetaling van de niet uitgevoerde trainingen.
13. Aansprakelijkheid
• M2EB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat M2EB uitgegaan van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Voor schade die een direct gevolg is van een aan M2EB toe te rekenen tekortkoming is M2EB alleen aansprakelijk als
die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van M2EB. Als M2EB desondanks gehouden is
schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij
een duurovereenkomst, voor de duur van maximaal een half jaar).
• M2EB is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan.
• De aansprakelijkheid van M2EB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
• Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de Deelnemer.
Deelnemers dienen zelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal in staat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten
die M2EB aanbiedt.
• De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de
gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van M2EB gehouden wordt en de deelnemer zal
M2EB van deze schade vrijwaren.
14. Evaluatie
• Elke begeleidingsactiviteit wordt geëvalueerd. Evaluatie vindt plaats na afloop van de activiteit.
15. Klachtenregeling
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na
uitvoering van de activiteit aan M2EB schriftelijk te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is
gemeld en terecht is, dan zal M2EB de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is M2EB ter zake van
haar verplichtingen volledig gekweten.
• Bij M2EB ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door M2EB binnen de termijn van 14 dagen
ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.
• De klacht en de overeengekomen wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde
termijn van vijf jaar bewaard.
• Op alle overeenkomsten met M2EB is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is
uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.
17. Voortijdige beëindiging overeenkomst
• Overeenkomsten kunnen niet voortijdig worden beëindigd. In geval van surseance van betaling of faillissement van de
opdrachtgever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle
vorderingen van M2EB op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
• Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van M2EB op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en
volledig opeisbaar, is M2EB bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft M2EB voorts recht op schadevergoeding.

Wie zijn we

Ons site adres is: http://192.168.2.215:8888.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Scroll naar boven